Saturday, April 06, 2013                       trang chính  ||    lưu trữ    ||   liên lạc

 

HỌP MẶT GIA Đ̀NH ĐẠI VIỆT

Nhân chuyến về Nam California tiếp xúc với đồng hương của các d/chí lănh đạo ĐVCM. Một cuộc họp mặt thân mật đă được tổ chức gồm có:

1.      Đ/chí Trần Trọng Đạt, Chủ tịch BCH/TƯ ĐVQDĐ

2.      ------- Nguyễn Hoàng, Phụ tá Chủ Tịch

3.      ------- Phượng Hoàng, Chủ Tịch ĐVCM

4.      ------- Vũ Hà , Phó Chủ Tịch

5.      ------- Bác Sĩ Mă Xái, Chủ Tịch TĐV

6.      ------- Lê Minh Nguyên, Phó Chủ Tịch

7.      ------- Bùi Diễm, Cựu Chủ Tịch ĐVCM

8.      ------- Trương Tử Thiên - Bào Đệ Đảng Trưởng.

Ngoài ra c̣n có sự hiện diện của hơn 20 đồng chí khác.

Đây là cuộc họp mặt đầu Xuân của Đại Gia Đ́nh Đại Việt.